Загружается, подождите...

Діагностичного набору радіоімунногоаналізугормонів тиреоїдної групи (Ryu-tsg-m, іrma-anti-tg-st, іrma -tg-st, rіa-tz-st, rіa-t4-st)

набір реактивів для кількісноговизначення гормонів тиреоїдної групи (РЮ-ТСГ-М, ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ, ІРМА -ТГ-СТ,РІА-ТЗ-СТ, РІА-Т4-СТ) методом радіоімунологічного аналізу в сироватці кровілюдини.

ОСНОВНІФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

СКЛАД: наведений в табл. 1.Таблиця 1 Склад набору Назва набору РІО-ТСГ-М ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ ІРМА-ТГ-СТ РІА-ТЗ-СТ РІА-Т4-СТ Активність[125I]-мітки, ліофілізованого або рідкого препарату, 1 флакон 30-160 кБк <350 кБк <450 кБк <110 кБк <110 кБк Калібровані проби (С0-С7) у діапазоні концентрацій нмоль / л або мкг/мл 0 0-6000 0 0-12 0-400 5 6 фл. 2 6 фл. 6 фл. 15 Мод/мл 5 нмоль/л нмоль/л ЗО 20 60 50 мкг/мл 200 500 мкг/л Антисироватка, ліофілізований препарат 1 фл - - - - Буферний розчин - 1 фл. 1 фл. - - Промивальний розчин - 1 фл. Іфл. - - Преципітуючий реагент 1 фл. - - - - Контрольна сироватка, ліофілізований препарат 1 фл. 1 фл. 2 фл. 1 фл. 1 фл. Пробірки з імобілізованими моноклональними антитілами, шт. - 100 100 100 100

ФОРМА ВИПУСКУНабір реактивів мічених 125І.

ПРИЗНАЧЕННЯНАБОРУНабір призначений для кількісноговизначення гормонів тиреоїдної групи в сироватці крові людини методомрадіоімунологічного аналізу "ін вітро".

ХАРАКТЕРИСТИКАНАБОРУНабір розрахований напроведення аналізу в дублікатах 42 невідомих проб, 6 каліброваних проб і 1 контрольноїсироватки, а також 1 проби загальної активності [125І]-мітка гормонутиреоїдної групи (всього 100 визначень).Набір дозволяє визначатиконцентрацію гормонів тиреоїдної групи в сироватці крові людини в інтервалізгідно з табл.3.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИПРИ РОБОТІ З НАБОРОМУсі компоненти набору, завинятком [125І]- мітки гормону, є нетоксичними.[125І]-мітка гормонує джерелом м'якого гамма-випромінення.Період піврозпаду ізотопу [125І]-60,04доби.При роботі з набором сліддодержуватися правил роботи з радіоактивними речовинами (РР) по групі В (Нормирадіаційної безпеки НРБУ-97 та Основні санітарні правила протирадіаційногозахисту (ОСПУ) роботи з радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючихвипромінювань).Увага!Хімічний посуд і устаткування,що використовуються при роботі з РР, повинні бути відповідним чином маркірованіі зберігатись окремо.Забороняється при роботі зРР мати на робочому місці стороннє устаткування й особисті речі.Категорично забороняєтьсяприйом їжі, використання косметичних засобів і паління в помешканнях,призначених для роботи з PP.У сироватці крові, щовикористана як компонент набору, не виявлено вірусів ВІЛ і гепатиту В. Протекомпоненти набору слід розглядати як потенційне джерело вірусної інфекції івикористовувати при роботі з набором одноразові гумові або пластиковірукавички.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯІ ЗАСТОСУВАННЯ НАБОРУНабір гормонів тиреоїдної групиповинний зберігатися при температурі 2-8 °С протягом усього терміну придатностінабору. Компоненти набору, підготовлені до роботи, можуть зберігатися притемпературі 2-8 °С протягом 3 діб. При розчиненні ліофілізованих компонентівнабору необхідно стежити, щоб на пробках не залишилося сухої речовини.Визначальні зразки сироватки крові слід перевіряти на залишкову радіоактивність,якщо особі, яка обстежується, до відбору крові вводили радіоактивні препарати.Не слід використовувати для аналізу гемолізовані, каламутні сироватки, а такожсироватки з підвищеним рівнем., ліпідів. Для відбору і додавання компонентіврекомендується використовувати напівавтоматичні піпетки, атестовані на точністьза значенням середньої дози.Для одержання надійнихрезультатів необхідно суворе дотримання інструкції для застосування набору ікваліфіковане проведення аналізу.

УСТАТКУВАННЯ ІМАТЕРІАЛИ, ЩО НЕОБХІДНІ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯАНАЛІЗУНапівавтоматичні піпетки зізмінними наконечниками, що дозволяють відбирати об'єми рідин 0,02; ,025; ,05;0,1; 0,5; 1,0; 2,0 мл; скляні або пластикові (прозорі) пробірки для проведенняаналізу місткістю 3-5 мл;штатив для пробірок; вихровийзмішувач типу ВП;центрифуга з горизонтальнимротором, що розвиває прискорення 1500-2000 g, значення g визначається заформулою:g= 1,118 * 10-5 * (об/хв)2* R,де: R - радіус роторацентрифуги в см;пристрій для струшування пробірок;водоструминний насос;гамма-лічильник, що дозволяєвимірювати активність ізотопу [125І];дистильована вода.

ПІДГОТУВАННЯРЕАГЕНТІВ ДЛЯ АНАЛІЗУПеред початком роботи всікомпоненти набору повинні мати кімнатну температуру (+18... +25 °С).Розчинити контрольну сироваткув 0,5 мл дистильованої води. Перемішати, уникаючи утворення піни.

ПРОВЕДЕННЯАНАЛІЗУ:

а)визначення трийодтироніну(набір РІА-ТЗ-СТ)Позначити по дві пробірки дляпідрахунку загальної активності (Т), каліброваного графіка (№ 1-12),контрольної сироватки (№ 13-14) і для невідомих зразків сироватки (№ 15-98).Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,05 мл сироватки і внести в ряд пробірок № 1-12. Ізфлакона з контрольною сироваткою відібрати по 0,05 мл і внести в пробірки №13-14. У пробірки № 15-98 внести по 0,05 мл аналізованої сироватки кровіпацієнтів.У всі пробірки внести по 0,5 млрозчину [125І]-Трийодтироніну.Вміст пробірок перемішати навихровому змішувачі та інкубувати при +18... +25°С протягом 1 години, припостійному струшуванні (приблизно 300 струшувань за хвилину). За необхідностіможна продовжити час інкубації до 2 годин без зміни результатів аналізу.Цілком видалити вміст усіхпробірок, крім Т, за допомогою водоструминного насосу.Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахування [125І]-трийодтиронінув кожній пробірці. Час рахування - 1 хвилина.

Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середнє арифметичнезначення швидкості рахування [125І]-трийодтироніну для кожної пари пробірок.Розрахувати співвідношення В/Во,%, для кожної пари пробірок каліброваних, контрольної і невідомих проб, де В -середня швидкість рахування в пробірках, що містять калібровані, контрольні іневідомі проби (№ 3-98); Во - середня швидкість рахування впробірках, що містять калібровану пробу "0 нмоль/л" (№ 1 - 2), ірозрахувати співвідношення В/Т, %, де Т -загальна активність [125І]-трийодтироніну,що вимірюється середньою швидкістю рахунку в пробірках Т.У напівлогарифмічнихкоординатах (вісь абсцис - логарифмічна, вісь ординат - лінійна) або logit-logкоординатах побудувати для каліброваних проб графік залежності В/Во,%, (вісь ординат) від концентрації трийодтироніну (вісь абсцис) у цих пробах.Для невідомих і контрольної проб сироватки крові на підставі відповіднихзначень В/Во, %, за каліброваним графіком визначити концентраціютрийодтироніну.Для переведення молярноїконцентрації трийодтироніну в об'ємно-масову слід. користуватисяспіввідношенням:

нг трийодтироніну /мл =нмоль/л трийодтироніну х 0,651;

б) визначення тироксину(набір РІА-Т4-СТ)Позначити по дві пробірки дляпідрахунку загальної активності (Т), каліброваного графіка (№ 1-12),контрольної сироватки (№ 13-14) і для невідомих зразків сироватки (№ 15-98).Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,02 мл сироватки і внести в ряд пробірок № 1-12. Ізфлакона з контрольною сироваткою відібрати по 0,02 мл і внести в пробірки №13-14. У пробірки № 15-98 внести по 0,02 мл аналізованої сироватки кровіпацієнтів.У всі пробірки внести по 0,5 млрозчину [125І]-тироксину.Вміст пробірок перемішати навихровому змішувачі та інкубувати при +18... +25 °С протягом 1 години, припостійному струшуванні ( приблизно 300 струшувань у хвилину ). За необхідностіможна продовжити час інкубації до 2 годин без зміни результатів аналізу.Цілком видалити зміст усіхпробірок, крім Т, за допомогою водоструминного насосу.Всі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахування [125І]-тироксину вкожній пробірці. Час рахування - 1 хвилина.

Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середнє арифметичнезначення швидкості рахування [125І]-тироксину для кожної парипробірок.Розрахувати співвідношення В/Во,%, для кожної пари пробірок каліброваних, контрольної і невідомих проб, де В -середня швидкість рахування в пробірках, що містять калібровані, контрольні іневідомі проби ( № 3-98 ); Во - середня швидкість рахування впробірках, що містять калібровану пробу "0 нмоль/л" (№ 1 - 2), ірозрахувати співвідношення B/T, %, де Т - загальна активність [125І]-тироксину,що вимірюється середньою швидкістю рахування в пробірках Т.У напівлогарифмічнихкоординатах (вісь абсцис - логарифмічна, вісь ординат - лінійна) або logit-logкоординатах побудувати для каліброваних проб графік залежності В/Во,%, (вісь ординат) від концентрації тироксину (вісь абсцис) у цих пробах. Дляневідомих і контрольної проб сироватки крові на підставі відповідних значеньВ/Во, %, за каліброваним графіком визначити концентрацію тироксину.Для переведення молярноїконцентрації тироксину в об'ємно-масову слід користуватися такимспіввідношенням:

нг тироксину /мл = нмоль/лтироксину х 0,777;

в) визначення тироксинзв

'

язуючого глобуліну (набір РІО-ТСГ-М)У флакон із препаратом [125І]-ТЗГвнести 20 мл дистильованої води і лишити на 10 хвилин до повного розчиненняліофілізованого препарату. Перемішати, уникаючи утворення піни.У флакон із препаратомантисироватки до ТЗГ внести 20 мл дистильованої води і лишити на 10 хвилин, доповного розчинення ліофілізованого препарату. Перемішати, уникаючи утворенняпіни.У кожний флакон, що міститькалібровану пробу і контрольну сироватку, внести по 0,5 мл дистильованої води ілишити на 30 хвилин, до повного розчинення ліофілізованих препаратів. Акуратно перемішати,уникаючи утворення піни.

Проведення аналізуДля проведення аналізурекомендується таке маркірування пробірок (у дублікатах):Т - для визначення загальноїактивності [125І]-ТЗГ у пробірці;Вн - для визначеннянеспецифічного зв'язування;Во - В4 -для побудови каліброваної кривої;Вкс - для пробірокіз контрольною сироваткою;Вх - длядосліджуваних зразків.Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,02 мл розчину і внести у відповідні аналітичніпробірки: В, Вн - 0 мкг/мл; Ві - 5 мкг/мл; В2- 15 мкг/мл; В3 - 30 мкг/мл; В4 - 60 мкг/мол. Упробірки, позначені Вкс, внести по 0,02 мл контрольної сироватки. Упробірки Вх внести по 0,02 мл аналізованої сироватки кровіпацієнтів.У всі пробірки долити по 0,2 млрозчину [125І]-ТЗГ.У всі пробірки, крім Т і Вн,внести по 0,2 мл розчину антисироватки. У пробірки Вн внести по 0,2мл дистильованої води.Вміст кожної пробірки старанноперемішати на вихровому змішувачі і лишити на 1 годину при кімнатнійтемпературі (18-25 °С).У всі пробірки, крім Т, внестипо 1 мл преципітуючого реагенту, і старанно перемішати на вихровому змішувачідо одержання однорідної суспензії. Контролювати візуально.Всі пробірки, крім Т, поміститив центрифугу з горизонтальним ротором і центрифугувати при кімнатній температурі(18-25 °С) протягом 20 хвилин при прискоренні 1500-2000 g.Акуратно видалити надосадовурідину за допомогою водоструминного насосу, уникаючи захоплювання осаду.Всі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахунку кожної пробірки протягом однієїхвилини.

Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середні арифметичнізначення швидкостей рахунку [125І]-ТЗГ для кожної пари пробірок. Зотриманих значень швидкостей рахунку відняти середнє арифметичне значенняшвидкості рахунку [125І]-ТЗГ у пробірках Вн (неспецифічнопов'язаний [125І]-ТЗГ). Не віднімати середнє арифметичне значенняшвидкості рахунку [125І]-ТЗГ у пробірках Вн із середньогоарифметичного значення швидкості рахунку [125І]-ТЗГ у пробірках Т.Розрахувати відношення (Во-Вн)/Т,у відсотках, де: Во - середня швидкість рахунку в пробірках, щомістять пробу 0 мкг/мл;Вн - середняшвидкість рахунку неспецифічно пов'язаного [125І]-ТЗГ у пробірках Вн;Т - загальна активність [125І]- ТЗГ, що вимірюється середньою швидкістю рахунку в пробах Т.Значення (Во-Вн)ЛГ повинно бути не менше 85%.Розрахувати розмір (В-Вн)/(Во-Вн),у відсотках, для кожної каліброваної, контрольної, і невідомої проби, де В -середня швидкість рахунку в пробірках, що містять калібровані, контрольні абоневідомі зразки.Побудувати графік залежностіВ/Во, у відсотках, від концентрації ТЗГ у пробах (мкг/мл) у координатах"logit - log".За каліброваним графікомвизначити вміст ТЗГ у досліджуваних зразках сироватки крові.Для переведення об'ємно-масовоїконцентрації ТЗГ у молярну слід користуватися співвідношенням:

мкмоль/л ТЗГ =

мкг/мл ТЗГ :

50;

г) визначення тиреоглобуліну(набір ІРМА-ТГ-СТ)Промивальний розчин внести в950 мл дистильованої води і старанно перемішати на магнітній мішалці.Розведений промивальний розчин може зберігатися при 2-8 °С протягом усьоготерміну придатності набору.У флакони з контрольнимисироватками 1 і 2 внести по 1 мл дистильованої води і старанно перемішати,уникаючи утворення піни. Контрольні сироватки, підготовлені до використання,можуть зберігатися при 2-8 С протягом 6 діб.

Підготовка проб для тесту на«відкриття».Підготувати серію пластмасовихпробірок для проб для тесту на «відкриття».Внести у відповідні пробірки по150 мкл досліджуваних проб сироватки або плазми крові.Внести у всі пробірки по 150мкл контрольної проби ТГ для тесту на «відкриття», що входить до складу набору,і старанно перемішати вміст пробірок за допомогою вихрового змішувача.

Проведення аналізуПробірки з імобілізованими моноклональнимиантитілами до ТГ (у дублікатах) маркірують таким способом: Т - загальнаактивність [125І]-поліклональних антитіл до ТГ, Co -Сб- калібровані проби ТГ, Ск1і Ск2 - контрольні сироватки 1 і 2, Сх - досліджуваніпроби сироватки або плазми крові. Сх-о - проби тесту на «відкриття».Внести в пробірки:Co – С6 - по 100 мкл відповідних каліброваних проб;Ск1 і Ск2 - по 100 мкл відповіднихконтрольних сироваток;Сх - по 100 мклдосліджуваної сироватки або плазми крові;Сх-о - по 100 мклпроб тесту на «відкриття».У всі пробірки, крім Т, внестипо 400 мкл фосфатного буфера.Вміст пробірок перемішати задопомогою вихрового змішувача та інкубувати протягом З годин при постійномуструшуванні на приладі для струшування пробірок, при кімнатній температурі (18-25°С).Після інкубації акуратновидалити з усіх пробірок рідину за допомогою водоструминного насосу. У всіпробірки, крім Т, внести по 2 мл промивного розчину. Відразу після внесеннявидалити промивальний розчин з усіх пробірок за допомогою водоструминногонасосу. Повторити стадію промивання.В усі пробірки внести по 500мкл [125І]-поліклональних антитіл до ТГ.Пробірки інкубувати протягом18-22 годин при кімнатній температурі (18-25°С).Після інкубації акуратновидалити з усіх пробірок, крім Т, рідину за допомогою водоструминного насосу. Вусі пробірки, крім Т, внести по 2 мл промивного розчину. Відразу після внесеннявидалити промивний розчин із усіх пробірок за допомогою водоструминного насосу.Повторити стадію промивання.Всі пробірки помістити в гамма-лічильникі виміряти швидкість рахування 5І у кожній пробірці протягом 1хвилини.

Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середні арифметичнізначення швидкостей рахунку 125І для кожної пари пробірок.Розрахувати величину (В-Во)в імп/хв або (В-Во)/Т в відсотках для кожної каліброваної проби,контрольної сироватки, досліджуваної проби сироватки або плазми крові і пробитесту на «відкриття» , де У - середні арифметичні значення швидкостей рахунку 125І у пробірках С2—С6, Ск1, Ск2, Сх,Сх-о; Во - середнє арифметичне значення швидкостірахування 125І у пробірках Co (неспецифічнезв'язування); Т - середнє арифметичне значення швидкості рахунку 125Іу пробірках Т.Побудувати калібровану криву внапівлоглрифмічних або логарифмічних координатах, відкладаючи на осі ординат(лінійна або логарифмічна) значення (В-Во) у імп/хв або (В-Во)/Ту відсотках, а по осі абсцис (логарифмічна) - значення концентрацій ТГ у мкг/лу відповідних каліброваних пробах. За каліброваною кривою визначитиконцентрацію ТГ у контрольних сироватках, досліджуваних пробах сироватки абоплазми крові і пробах тесту на «відкриття».Розрахувати «відкриття» (%):

Сх-о мкг/л-------------------------------------

100 = %

«відкриття»

(Сх мкг/л +

Ск-тг мкг/л)де:Сх-о - концентрація ТГу пробах тест на «відкриття»;Сх - концентрація ТГу досліджуваних пробах сироватки або плазми крові;Ск-тг - концентраціяТГ у контрольній пробі ТГ для тесту на «відкриття», яка входить до складунабору (значення концентрації ТГ показане на етикетці флакона).

д)визначення антитіл дотиреоглобуліну (набір ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ)Внести в колбу плоскодоннумісткістю 1000 мл за допомогою стакана хімічного мірного 950 мл дистильованоїводи, додати вміст флакона з промивальним розчином і старанно перемішати на магнітніймішалці.Розведений промивальний розчинможе зберігатися при 2-8 °С протягом усього терміну придатності набору.У флакон, що містить контрольнусироватку, внести 0,5 мл дистильованої води і старанно перемішати до повногорозчинення препарату, уникаючи утворення піни.Підготувати серію пластмасовихпробірок (не з набору) для разведення контрольної сироватки і досліджуванихпроб сироватки або плазми крові.Внести у відповідні пробірки(на дно пробірок) по 0,025 мл (25 мкл) контрольної сироватки і досліджуванихпроб сироватки або плазми крові.Внести в усі пробірки по 0,5 мл(500 мкл) буферного розчину для разведення і перемішати вміст пробірок задопомогою вихрового змішувача. Розведені контрольна сироватка і досліджуваніпроби сироватки або плазми крові можуть зберігатися при 2-8 С протягом 6 днів.

Проведення аналізуПробірки з імобілізованимтиреоглобуліном маркірують у такий спосіб (у дублікатах): Т -загальнаактивність [125І]-білка А; В0-В5 - каліброваніпроби анти-ТГ; Вк - контрольна сироватка; Вх -досліджувані проби сироватки або плазми крові.У пробірки Во-В5внести по 0,020 мл (20 мкл) відповідних каліброваних проб. У пробірки Вквнести по 0,020 мл (20 мкл) попередньо розведеної контрольної сироватки. Упробірки Вх внести по 0,020 мл (20 мкл) попередньо розведеноїдосліджуваної сироватки або плазми крові.У всі пробірки, крім Т, внестипо 0,5 мл (500 мкл) буферного розчину для розведення.Вміст пробірок перемішати задопомогою вихрового змішувача та інкубувати протягом 2 годин при постійному"м'якому" струшуванні (приблизно 300 струшувань за хвилину) наприладі для струшування пробірок при кімнатній температурі 18-25 С.Після закінчення інкубаціїакуратно видалити з усіх пробірок, крім Т, рідину за допомогою водоструминногонасосу. В усі пробірки, крім Т, внести по 2 мл промивального розчину. Відразупісля внесення видалити промивальний розчин з усіх пробірок, крім Т, задопомогою водоструминного насоса. Повторити стадію промивання.У всі пробірки внести по 0,5 мл(500 мкл) [125І]-білка А.Пробірки інкубувати протягом 2годин при кімнатній температурі 18-25 °С і постійному струшуванні на приладідля струшування пробірок.Після закінчення інкубаціїакуратно видалити з усіх пробірок, крім Т, рідину за допомогою водоструминногонасоса.У всі пробірки, крім Т, внестипо 2 мл промивального розчину.Відразу після внесення видалити промивнальнийрозчин з усіх пробірок, крім Т, за допомогою водоструминного насоса. Після промиванняв пробірках не повинно залишатися слідів барвника.Всі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахунку [125І] у кожнійпробірці протягом 1 хвилини.

Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середні арифметичнізначення швидкостей рахунку [125І] для кожної пари пробірок. Зотриманих значень швидкостей рахунку, крім значення швидкості рахунку впробірках Т, відняти середнє арифметичне значення швидкості рахунку в пробіркахВо.Розрахувати розмір В/Т увідсотках для кожної каліброваної проби, контрольної або досліджуваноїсироватки, де В - середнє арифметичне значення швидкості рахунку [125І]у пробірках В1-В5,В і Вх.Побудувати калібровану криву внапівлогарифмічних координатах, відкладаючи на осі ординат (лінійна) значення Вабо В/Т у відсотках, а по осі абсцис (логарифмічна) - значення концентраційанти-ТГ у МЕ/мл у відповідних каліброваних пробах.Визначити за каліброваноюкривою концентрацію анти-ТГ у МЕ/мл у контрольній і досліджуваній сироватці абоплазмі крові. При визначенні концентрації анти-ТГ чинник разведення невраховується, тому що він врахований при побудові каліброваної кривої.

Чутливість аналізів.Мінімальні концентрації гормонутиреоїдної групи дивись у табл.2.

Таблиця 2 Найменування наборів РЮ-ТСГ-М ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ ІРМА -ТГ-СТ РІА-ТЗ-СТ РІА-Т4-СТ Чутливість 3 мкг/мл 10,0 *Мод/мл 0,5 мкг/л 0,08 нмоль/л 0,3 нмоль/л Діапазон визначення концентрації гормонів 0-60 мкг/мл 0-6000 *Мод/мл 0-500 мкг/л 0-12 нмоль/л 0-400 . нмоль/л—

Клінічна перевірка набору.Концентрація гормонівтиреоїдної групи в сироватці крові становить

Таблиця З Найменування наборів РЮ-ТСГ-М ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ ТРМА -ТГ-СТ РІА-ТЗ-СТ РІА-Т4-СТ Концентрації гормонів у сироватці крові здорових людей віком 20-45 років 16,8-22,5 мкг/мл 27,7-100 *Мод/мл 0-50 мкг / л 1,2-2,8 нмоль/л 60-160 нмоль/л *Мод/мл —міліодинщя намілілітр.Рекомендується в кожнійлабораторії при використанні набору уточняти значення концентрацій гормонівтиреоїдної групи, що відповідають нормальним.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z