Загружается, подождите...

Діагностичного наборурадіоімунного аналізу гормонів тиреоїдної групи (Rіo-tsg-m, іrma-anti-tg-st, іrma -tg-st, rіa-t3-st, rіa-t4-st)

набір реактивів для кількісного визначення гормонівтиреоїдної групи (РІО-ТСГ-М, ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ, ІРМА -ТГ-СТ, РІА-Т3-СТ,РІА-Т4-СТ) методом радіоімунологічного аналізу в сироватці крові людини.

ОСНОВНІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

СКЛАД: наведений в табл.1.

Таблиця 1 Склад набору

Назва набору РІО-ТСГ-М ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ ІРМА -ТГ-СТ РІА-Т3-СТ РІА-Т4-СТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Активність[125I]-мітки, ліофілізованого або рідкого препарату, 1 флакон 30 -160 кБк <350 кБк <450 кБк <110 кБк <110 кБк Калібровані проби (Cо-C7) у діапазоні концентрацій нмоль / л або мкг/мл 0 5 15 30 60 мкг/мл 0-6000 6 фл. Мод /м л 0 2 5 20 50 200 500 мкг / л 0-12 6 фл. нмоль / л 0-400 6 фл. нмоль / л 1 2 3 4 5 6 Антисироватка, ліофілізований препарат 1 фл. - - - - Буферний розчин - 1 фл. 1 фл. - - Промивальний розчин - 1 фл. 1 фл. - - Преципітуючий реагент 1 фл. - - - - Контрольна сироватка, ліофілізований препарат 1 фл. 1 фл. 2 фл. 1 фл. 1 фл. Пробірки з імобілізованими моноклональними антитілами, шт. - 100 100 100 100

ФОРМА ВИПУСКУРадіоімунний набір для In-vitro використання.

ПРИЗНАЧЕННЯ НАБОРУНабір призначений для кількісного визначеннягормонів тиреоїдної групи в сироватці крові людини методом радіоімунологічногоаналізу “ін вітро”.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУНабір розрахований на проведення аналізу вдублікатах 42 невідомих проб, 6 каліброваних проб і 1 контрольної сироватки, атакож 1 проби загальної активності [125J]-мітка гормону тиреоїдноїгрупи (всього 100 визначень).Набір дозволяє визначати концентрацію гормонівтиреоїдної групи в сироватці крові людини в інтервалі згідно з табл.3.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ З НАБОРОМУсі компоненти набору, за винятком [125J]-мітки гормону, є нетоксичними.[125J]-мітка гормону є джерелом м'якогогамма-випромінення.Період піврозпаду ізотопу [125J]-60,04доби.Прироботі з набором слід додержуватися правил роботи з радіоактивними речовинами(РР) по групі В (Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 та Основні санітарні правилапротирадіаційного захисту (ОСПУ) роботи з радіоактивними речовинами й іншимиджерелами іонізуючих випромінювань).

Увага!

Хімічний посуд і устаткування, щовикористовуються при роботі з РР, повинні бути відповідним чином маркіровані ізберігатись окремо.

Забороняється при роботі з РР мати наробочому місці стороннє устаткування й особисті речі.

Категорично забороняється прийом їжі, використаннякосметичних засобів і паління в помешканнях, призначених для роботи з РР.У сироватці крові, що використана як компонентнабору, не виявлено вірусів ВІЛ і гепатиту В. Проте компоненти набору слідрозглядати як потенційне джерело вірусної інфекції і використовувати при роботіз набором одноразові гумові або пластикові рукавички.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НАБОРУНабір гормонів тиреоїдної групи повинний зберігатисяпри температурі 2-8 0С протягом усього терміну придатності набору.Компоненти набору, підготовлені до роботи, можуть зберігатися при температурі2-8 0С протягом 3 діб. При розчиненні ліофілізованих компонентівнабору необхідно стежити, щоб на пробках не залишилося сухої речовини.Визначальні зразки сироватки крові слід перевіряти на залишковурадіоактивність, якщо особі, яка обстежується, до відбору крові вводилирадіоактивні препарати. Не слід використовувати для аналізу гемолізовані,каламутні сироватки, а також сироватки з підвищеним рівнем ліпідів. Для відборуі додавання компонентів рекомендується використовувати напівавтоматичніпіпетки, атестовані на точність за значенням середньої дози.Для одержання надійних результатів необхідно суворедотримання інструкції для застосування набору і кваліфіковане проведенняаналізу.

УСТАТКУВАННЯ І МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУНапівавтоматичні піпетки зі змінними наконечниками,що дозволяють відбирати об’єми рідин 0,02;0,025;0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 мл;скляні або пластикові (прозорі) пробірки для проведення аналізу місткістю 3-5мл;штатив для пробірок; вихровий змішувач типу ВП;центрифуга з горизонтальним ротором, що розвиваєприскорення 1500-2000 g, значення g визначається за формулою:g = 1,118· 10-5 · (об/хв)2 ·R,де: R - радіус ротора центрифуги в см;пристрій для струшування пробірок;водоструминний насос;гамма-лічильник, що дозволяє вимірювати активністьізотопу [125J];дистильована вода.

ПІДГОТУВАННЯ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ АНАЛІЗУПеред початком роботи всі компоненти набору повиннімати кімнатну температуру (+18... +25 0С).Розчинити контрольну сироватку в 0,5 млдистильованої води. Перемішати, уникаючи утворення піни.

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ:

а)визначення трийодтироніну (набірРІА-Т3-СТ)Позначити по дві пробірки для підрахунку загальноїактивності (Т), каліброваного графіка (№ 1-12), контрольної сироватки (№ 13-14)і для невідомих зразків сироватки (№ 15-98).Відібрати з кожногофлакона з каліброваними пробами по 0,05 мл сироватки і внести в ряд пробірок №1-12. Із флакона з контрольною сироваткою відібрати по 0,05 мл і внести впробірки № 13-14. У пробірки № 15-98 внести по 0,05 мл аналізованої сироваткикрові пацієнтів.У всі пробірки внести по 0,5 мл розчину [125J]-Трийодтироніну.Вміст пробірок перемішати на вихровому змішувачі таінкубувати при +18... +25 0С протягом 1 години, при постійномуструшуванні (приблизно 300 струшувань за хвилину). За необхідності можнапродовжити час інкубації до 2 годин без зміни результатів аналізу.Цілком видалити вміст усіх пробірок, крім Т, задопомогою водоструминного насосу.Усі пробірки помістити в гамма-лічильник і вимірятишвидкість рахування [125J]- трийодтироніну в кожній пробірці. Часрахування - 1 хвилина.

Розрахунки і графічні побудовиЗнайти середнє арифметичне значення швидкостірахування [125J]-трийодтироніну для кожної пари пробірок.Розрахувати співвідношення В/В0, %, длякожної пари пробірок каліброваних, контрольної і невідомих проб, де В - середняшвидкість рахування в пробірках, що містять калібровані, контрольні і невідоміпроби (№ 3-98); В0 - середня швидкість рахування в пробірках, щомістять калібровану пробу “0 нмоль/л” (№ 1 - 2), і розрахувати співвідношенняВ/Т, %, де Т - загальна активність [125J]-трийодтироніну, щовимірюється середньою швидкістю рахунку в пробірках Т.У напівлогарифмічних координатах (вісь абсцис -логарифмічна, вісь ординат - лінійна) або logit-log координатах побудувати длякаліброваних проб графік залежності В/В0, %, (вісь ординат) відконцентрації трийодтироніну (вісь абсцис) у цих пробах. Для невідомих іконтрольної проб сироватки крові на підставі відповідних значень В/В0,%, за каліброваним графіком визначити концентрацію трийодтироніну.Для переведення молярної концентрації трийодтиронінув об'ємно-масову слід користуватися співвідношенням:

нг трийодтироніну /мл = нмоль/лтрийодтироніну х 0,651;

б)визначення тироксину (набір РІА-Т4-СТ)Позначити по дві пробірки для підрахунку загальноїактивності (Т), каліброваного графіка (№ 1-12), контрольної сироватки (№ 13-14)і для невідомих зразків сироватки (№ 15-98).Відібрати з кожного флакона з каліброваними пробамипо 0,02 мл сироватки і внести в ряд пробірок № 1-12. Із флакона з контрольноюсироваткою відібрати по 0,02 мл і внести в пробірки № 13-14. У пробірки № 15-98внести по 0,02 мл аналізованої сироватки крові пацієнтів.У всі пробірки внести по 0,5 мл розчину [125J]-тироксину.Вміст пробірок перемішати на вихровому змішувачі таінкубувати при +18... +25 0С протягом 1 години, при постійномуструшуванні ( приблизно 300 струшувань у хвилину ). За необхідності можнапродовжити час інкубації до 2 годин без зміни результатів аналізу.Цілком видалити зміст усіх пробірок, крім Т, задопомогою водоструминного насосу.Всі пробірки помістити в гамма-лічильник і вимірятишвидкість рахування [125J]-тироксину в кожній пробірці. Часрахування - 1 хвилина.

Розрахунки і графічні побудовиЗнайти середнє арифметичне значення швидкостірахування [125J]-тироксину для кожної пари пробірок.Розрахувати співвідношення В/В0, %, длякожної пари пробірок каліброваних, контрольної і невідомих проб, де В - середняшвидкість рахування в пробірках, що містять калібровані, контрольні і невідоміпроби ( № 3-98 ); В0 - середня швидкість рахування в пробірках, щомістять калібровану пробу “0 нмоль/л” (№ 1 - 2), і розрахувати співвідношенняВ/Т, %, де Т - загальна активність [125J]-тироксину, що вимірюєтьсясередньою швидкістю рахування в пробірках Т.У напівлогарифмічних координатах (вісь абсцис -логарифмічна, вісь ординат - лінійна) або logit-log координатах побудувати длякаліброваних проб графік залежності В/В0, %, (вісь ординат) відконцентрації тироксину (вісь абсцис) у цих пробах. Для невідомих і контрольноїпроб сироватки крові на підставі відповідних значень В/В0, %, закаліброваним графіком визначити концентрацію тироксину.Для переведення молярної концентрації тироксину воб`ємно-масову слід користуватися таким співвідношенням:

нг тироксину /мл = нмоль/л тироксину х0,777;

в)визначення тироксин`звязуючого глобуліну(набір РІО-ТСГ-М)У флакон із препаратом [125J]-ТЗГ внести20 мл дистильованої води і лишити на 10 хвилин до повного розчиненняліофілізованого препарату. Перемішати, уникаючи утворення піни.У флакон із препаратом антисироватки до ТЗГ внести20 мл дистильованої води і лишити на 10 хвилин, до повного розчиненняліофілізованого препарату. Перемішати, уникаючи утворення піни.У кожний флакон, що містить калібровану пробу іконтрольну сироватку, внести по 0,5 мл дистильованої води і лишити на 30хвилин, до повного розчинення ліофілізованих препаратів. Акуратно перемішати,уникаючи утворення піни.

Проведення аналізуДля проведення аналізу рекомендується такемаркірування пробірок (у дублікатах):Т - для визначення загальної активності [125-J]-ТЗГу пробірці;Вн - для визначення неспецифічного зв'язування;В0 - В4 - для побудовикаліброваної кривої;Вкс - для пробірок із контрольною сироваткою;Вх - для досліджуваних зразків.Відібрати з кожного флакона з каліброваними пробамипо 0,02 мл розчину і внести у відповідні аналітичні пробірки: В, Вн - 0 мкг/мл;В1 - 5 мкг/мл; В2 - 15 мкг/мл; В3 - 30 мкг/мл;В4 - 60 мкг/мол. У пробірки, позначені Вкс, внести по 0,02 млконтрольної сироватки. У пробірки Вх внести по 0,02 мл аналізованої сироваткикрові пацієнтів.У всі пробірки долити по 0,2 мл розчину [125-J]-ТЗГ.У всі пробірки, крім Т і Вн, внести по 0,2 млрозчину антисироватки. У пробірки Вн внести по 0,2 мл дистильованої води.Вміст кожної пробірки старанно перемішати навихровому змішувачі і лишити на 1 годину при кімнатній температурі (18-25 0С).У всі пробірки, крім Т, внести по 1 млпреципітуючого реагенту, і старанно перемішати на вихровому змішувачі доодержання однорідної суспензії. Контролювати візуально.Всі пробірки, крім Т, помістити в центрифугу згоризонтальним ротором і центрифугувати при кімнатній температурі (18-25 0С)протягом 20 хвилин при прискоренні 1500-2000 g.Акуратно видалити надосадову рідину за допомогоюводоструминного насосу, уникаючи захоплювання осаду.Всі пробірки помістити в гамма-лічильник і виміряти швидкість рахункукожної пробірки протягом однієї хвилини.

Розрахунки і графічні побудовиЗнайти середні арифметичні значення швидкостейрахунку [125-J]-ТЗГ для кожної пари пробірок. З отриманих значеньшвидкостей рахунку відняти середнє арифметичне значення швидкості рахунку [125-J]-ТЗГу пробірках Вн (неспецифічно пов'язаний [125-J]-ТЗГ). Не відніматисереднє арифметичне значення швидкості рахунку [125-J]-ТЗГ упробірках Вн із середнього арифметичного значення швидкості рахунку [125-J]-ТЗГу пробірках Т.Розрахувати відношення (Во-Вн)/Т, у відсотках, де: В0- середня швидкість рахунку в пробірках, що містять пробу 0 мкг/мл;Вн - середня швидкість рахунку неспецифічнопов'язаного [125-J]-ТЗГ у пробірках Вн;Т - загальна активність [125J] - ТЗГ, що вимірюєтьсясередньою швидкістю рахунку в пробах Т.Значення (Во-Вн)/Т повинно бути не менше 85%.Розрахувати розмір (В-Вн)/(Во-Вн), у відсотках, длякожної каліброваної, контрольної і невідомої проби, де В - середня швидкістьрахунку в пробірках, що містять калібровані, контрольні або невідомі зразки.Побудувати графік залежності В/В0, увідсотках, від концентрації ТЗГ у пробах (мкг/мл) у координатах “logit - log”.За каліброваним графіком визначити вміст ТЗГ удосліджуваних зразках сироватки крові.Для переведення об'ємно-масової концентрації ТЗГ умолярну слід користуватися співвідношенням:

мкмоль/л ТЗГ = мкг/мл ТЗГ : 50;

г)визначення тиреоглобуліну (набірІРМА-ТГ-СТ)Промивальний розчин внести в 950 мл дистильованої водиі старанно перемішати на магнітній мішалці. Розведений промивальний розчин можезберігатися при 2-8 оС протягом усього терміну придатності набору.У флакони з контрольними сироватками 1 і 2 внести по1 мл дистильованої води і старанно перемішати, уникаючи утворення піни.Контрольні сироватки, підготовлені до використання, можуть зберігатися при 2-8 0Спротягом 6 діб.

Підготовка проб для тесту на «відкриття».Підготувати серію пластмасових пробірок для проб длятесту на «відкриття».Внести у відповідні пробірки по 150 мклдосліджуваних проб сироватки або плазми крові.Внести у всі пробірки по 150 мкл контрольної пробиТГ для тесту на «відкриття», що входить до складу набору, і старанно перемішативміст пробірок за допомогою вихрового змішувача.

Проведення аналізуПробірки з імобілізованими моноклональнимиантитілами до ТГ (у дублікатах) маркірують таким способом: Т - загальнаактивність [125J]-поліклональних антитіл до ТГ, С0 - С6- калібровані проби ТГ, Ск1 і Ск2 - контрольні сироватки1 і 2, Сх - досліджувані проби сироватки або плазми крові, Сх-о - проби тестуна «відкриття».Внести в пробірки:С0 - С6 - по 100 мклвідповідних каліброваних проб;Ск1 і Ск2 - по 100 мклвідповідних контрольних сироваток;Сх - по 100 мкл досліджуваної сироватки або плазмикрові;Сх-о - по 100 мкл проб тесту на «відкриття».У всі пробірки, крім Т, внести по 400 мкл фосфатногобуфера.Вміст пробірок перемішати за допомогою вихровогозмішувача та інкубувати протягом 3 годин при постійному струшуванні на приладідля струшування пробірок, при кімнатній температурі (18-25 0С).Після інкубації акуратно видалити з усіх пробірокрідину за допомогою водоструминного насосу. У всі пробірки, крім Т, внести по 2мл промивного розчину. Відразу після внесення видалити промивальний розчин зусіх пробірок за допомогою водоструминного насосу. Повторити стадію промивання.В усі пробірки внести по 500 мкл [125J]-поліклональнихантитіл до ТГ.Пробірки інкубувати протягом 18-22 годин прикімнатній температурі (18-25 0С).Після інкубації акуратновидалити з усіх пробірок, крім Т, рідину за допомогою водоструминного насосу. Вусі пробірки, крім Т, внести по 2 мл промивного розчину. Відразу після внесеннявидалити промивний розчин із усіх пробірок за допомогою водоструминного насосу.Повторити стадію промивання.Всі пробірки помістити в гамма-лічильник і вимірятишвидкість рахування 125J у кожній пробірці протягом 1 хвилини.

Розрахунки і графічні побудовиЗнайти середні арифметичні значення швидкостейрахунку 125J для кожної пари пробірок.Розрахувати величину (В-В0) в імп/хв або(В-В0)/Т в відсотках для кожної каліброваної проби, контрольноїсироватки, досліджуваної проби сироватки або плазми крові і проби тесту на«відкриття» , де У - середні арифметичні значення швидкостей рахунку 125Jу пробірках С1 - С6, Ск1,Ск2, Сх,Сх-о; В0 - середнє арифметичне значення швидкості рахування 125Jу пробірках С0 (неспецифічне зв'язування); Т - середнє арифметичнезначення швидкості рахунку 125J у пробірках Т.Побудувати калібровану криву в напівлогарифмічнихабо логарифмічних координатах, відкладаючи на осі ординат (лінійна абологарифмічна) значення (В-В0) у імп/хв або (В-В0)/Т увідсотках, а по осі абсцис (логарифмічна) - значення концентрацій ТГ у мкг/л увідповідних каліброваних пробах. За каліброваною кривою визначити концентраціюТГ у контрольних сироватках, досліджуваних пробах сироватки або плазми крові іпробах тесту на «відкриття».Розрахувати «відкриття» (%):

Сх-о мкг/л

------------------------------- .100 = % «відкриття»

(Сх мкг/л + Ск-тг мкг/л),де:Сх-о - концентрація ТГ у пробах тест на «відкриття»;Сх - концентрація ТГ у досліджуваних пробахсироватки або плазми крові;Ск-тг - концентрація ТГ у контрольній пробі ТГ для тестуна «відкриття», яка входить до складу набору (значення концентрації ТГ показанена етикетці флакона).

д)визначення антитіл до тиреоглобуліну(набір ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ)Внести в колбу плоскодонну місткістю 1000 мл задопомогою стакана хімічного мірного 950 мл дистильованої води, додати вмістфлакона з промивальним розчином і старанно перемішати на магнітній мішалці.Розведений промивальний розчин може зберігатися при2-8 0С протягом усього терміну придатності набору.У флакон, що містить контрольну сироватку, внести0,5 мл дистильованої води і старанно перемішати до повного розчиненняпрепарату, уникаючи утворення піни.Підготувати серію пластмасових пробірок (не знабору) для разведення контрольної сироватки і досліджуваних проб сироватки абоплазми крові.Внести у відповідні пробірки (на дно пробірок) по0,025 мл (25 мкл) контрольної сироватки і досліджуваних проб сироватки абоплазми крові.Внести в усі пробіркипо 0,5 мл (500 мкл) буферного розчину для разведення і перемішати вмістпробірок за допомогою вихрового змішувача. Розведені контрольна сироватка ідосліджувані проби сироватки або плазми крові можуть зберігатися при 2-8 0Спротягом 6 днів.

Проведення аналізуПробірки з імобілізованим тиреоглобуліном маркіруютьу такий спосіб (у дублікатах): Т - загальна активність [125J]-білкаА; В0-В5 - калібровані проби анти-ТГ; Вк - контрольнасироватка; Вх - досліджувані проби сироватки або плазми крові.У пробірки В0-В5 внести по0,020 мл (20 мкл) відповідних каліброваних проб. У пробірки Вк внести по 0,020мл (20 мкл) попередньо розведеної контрольної сироватки. У пробірки Вх внестипо 0,020 мл (20 мкл) попередньо розведеної досліджуваної сироватки або плазмикрові.У всі пробірки, крім Т, внести по 0,5 мл (500 мкл)буферного розчину для розведення.Вміст пробірок перемішати за допомогою вихровогозмішувача та інкубувати протягом 2 годин при постійному "м'якому"струшуванні (приблизно 300 струшувань за хвилину) на приладі для струшуванняпробірок при кімнатній температурі 18-25 0С.Після закінчення інкубації акуратно видалити з усіхпробірок, крім Т, рідину за допомогою водоструминного насосу. В усі пробірки,крім Т, внести по 2 мл промивального розчину. Відразу після внесення видалитипромивальний розчин з усіх пробірок, крім Т, за допомогою водоструминногонасоса. Повторити стадію промивання.У всі пробірки внести по 0,5 мл (500 мкл) [125J]-білкаА.Пробірки інкубувати протягом 2 годин при кімнатнійтемпературі 18-25 0С і постійному струшуванні на приладі дляструшування пробірок.Після закінченняінкубації акуратно видалити з усіх пробірок, крім Т, рідину за допомогоюводоструминного насоса.У всі пробірки, крім Т, внести по 2 мл промивальногорозчину.Відразу після внесення видалити промивнальний розчин з усіх пробірок,крім Т, за допомогою водоструминного насоса. Після промивання в пробірках неповинно залишатися слідів барвника.Всі пробірки помістити в гамма-лічильник і вимірятишвидкість рахунку [125J] у кожній пробірці протягом 1 хвилини.

Розрахунки і графічні побудовиЗнайти середні арифметичні значення швидкостейрахунку [125J] для кожної пари пробірок. З отриманих значеньшвидкостей рахунку, крім значення швидкості рахунку в пробірках Т, віднятисереднє арифметичне значення швидкості рахунку в пробірках В0.Розрахувати розмір В/Т у відсотках для кожноїкаліброваної проби, контрольної або досліджуваної сироватки, де В - середнєарифметичне значення швидкості рахунку [125J] у пробірках В1-В5,В і ВХ,Побудувати калібровану криву в напівлогарифмічнихкоординатах, відкладаючи на осі ординат (лінійна) значення В або В/Т увідсотках, а по осі абсцис (логарифмічна) - значення концентрацій анти-ТГ уМЕ/мл у відповідних каліброваних пробах.Визначити закаліброваною кривою концентрацію анти-ТГ у МЕ/мл у контрольній і досліджуванійсироватці або плазмі крові. При визначенні концентрації анти-ТГ чинникразведення не враховується, тому що він врахований при побудові каліброваноїкривої.

Чутливість аналізів.Мінімальні концентрації гормону тиреоїдної групидивись у табл.2.

Таблиця 2 Найменування наборів РІО-ТСГ-М ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ ІРМА -ТГ-СТ РІА-Т3-СТ РІА-Т4-СТ Чутливість 3 мкг/мл 10,0 *Мод/мл 0,5 мкг / л 0,08 нмоль/л 0,3 нмоль/л Діапазон визначення концентрації гормонів 0-60 мкг/мл 0-6000 *Мод/мл 0-500 мкг / л 0-12 нмоль/л 0-400 нмоль/л

Клінічна перевірка набору.Концентрація гормонів тиреоїдної групи в сироватцікрові становить

Таблиця 3 Найменування наборів РІО-ТСГ-М ІРМА-АНТИ-ТГ-СТ ІРМА -ТГ-СТ РІА-Т3-СТ РІА-Т4-СТ Концентрації гормонів у сироватці крові здорових людей віком 20-45 років 16,8-22,5 мкг/мл 27,7-100 *Мод/мл 0-50 мкг / л 1,2-2,8 нмоль/л 60-160 нмоль/л *Мод/мл –міліодиниця на мілілітр.Рекомендується в кожній лабораторії при використаннінабору уточняти значення концентрацій гормонів тиреоїдної групи, щовідповідають нормальним.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z