Загружается, подождите...

Екстра ербісол (Extra erbisol)


основнi фiзико - хiмiчнi властивостi: безбарвна або світло-жовта прозора рідиназі специфічним запахом;

склад: комплекс природних небілкових низькомолекулярних органiчних сполукнегормонального походження, отриманих із тваринної ембріональної тканини;мiс-тить глікопептиди, пептиди, нуклеотиди, амінокислоти в розчині 0,9 % натріюхлориду ізотонічного, сухий залишок 11-17 мг/мл.

ФОРМА ВИПУСКУ. Розчин для ін’єкцій.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА. Цитокіни та імуномодулятори. Код АТС L03A X;Засоби, що діють на метаболічні процеси. Код АТС A16A X10.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. Фармакодинаміка. Фармакологічна активністьпрепарату визначається вмістом в ньому низькомолекулярних біологічно активнихпептидів, які активують природні, еволюційно сформовані контролюючi системиорганізму, що відповідають за пошук та усунення патологічних змін. Препаратспрямовує імунну систему на прискорення відновлення ушкоджених та знищенняаномальних клітин і тканин. Основний імуномодулюючий ефект препаратупроявляється, перш за все, через дію на макрофагальну ланку, яка відповідає зарепарацію пошкоджених клітин та відновлення функціональної активності органів ітканин, а також через NК-клітини (CD3-16+56+)та Т-кілери (CD3+16+56+), якi відповідають зазнищення ушкоджених клітин, нездатних до регенерації, або аномальних клітин(мутованих, злоякісних, клiтин-вірусоносіїв тощо) і тканин. Одночасно препарат маєімунокоригуючу дію і при порушеннях імунного стану сприяє його нормалізаціївнаслідок активації Т-лімфоцитів, Тh1-хелперів і Т-кілерів, щоважливо для відновлення балансу між клітинним та гуморальним імунітетом прионкозахворюваннях і для припинення алергічних процесів. Залежно від імунногостатусу організму препарат коригує активність і деяких інших факторівгуморального та клітинного імунiтету: індукує синтез α-, β- таγ-інтерферонів, фактора некрозу пухлин, інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) та ІЛ-12,пригнічує синтез ІЛ-10. Препарат гальмує процеси перекисного окислення ліпідів,підвищує активність глютатіонзалежної антиоксидантної системи крові, незмінюючи при цьому активність ферментів мікросомального окислення та вмістуцитохрому Р-450, спричинює мембраностабілізуючий ефект на рівні плазматичнихмембран, що визначає терапевтичну ефективність та доцільність його застосуванняпри лікуванні як гострих, так і хронічних захворювань, які виникли внаслідокгенералізованого атеросклерозу (ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда,церебральний атеросклероз, інсульт, облітеріруючий атеросклероз аорти тамагістральних артерій тощо).Препарат посилює дію антибіотиків, екзогенних інтерферонів i прицьомузменшує їхню токсичну побiчну дiю.Препарат прискорює процес регенерації тарепарації при ерозивновиразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту, сприяєзагоєнню ушкоджень слизових оболонок шлунка та дванадцатипалої кишки, ерозійпри неспецифічному виразковому коліті. Препарат підвищуєрегенеративно-репаративний потенціал тканин, що призводить до швидкогозаживлення травматичних, гнійних та післяопераційних ран, трофічних виразокрізної етіології, до прискореної консолідації кісткових фрагментів припереломах, лікуванню пародонтитів і пародонтозів. Активізація процесів регенераціїпризводить до відновлення функцій нервової та серцево-судинної систем, а такожпаренхимної тканини при функціональній недостатності органів.Препарат проявляє ефективність при лікуваннігострих та хронічних токсичних і медикаментозних гепатитів, при яких препаратактивізує процеси регенерації печінки, що сприяє заміщенню загиблих гепатоцитівздоровими клітинами. Це дозволяє віднести Екстра ЕРБІСОЛ® допрепаратів, які полегшують ступінь тяжкості захворювання. Препарат сприяєнормалізації функцій гепатоцитів, виявляє чіткий антиоксидантний імембраностабілізуючий ефекти на рівні плазматичних мембран, запобігає розвиткудистрофії, цитолізу та холестазу, а також атеросклерозу при ураженнях печінки,сприяє нормалізації рівня білірубіну і трансаміназ. Це призводить до швидкогозникнення астеновегетативного, диспептичного та больового синдромів.Нормалізація функції печінки призводить до прискорення видалення з організмусторонніх токсичних агентів та шкідливих продуктів їхньої життєдіяльності.Препарат має протизапальні властивості, але лiкування хронiчних запальнихпроцесiв може проходити через фазу загострення протягом 2 - 5 дiб.При інсулінозалежному цукровому діабеті препарат, активізуючи Тh1-хелпери,зменшує інтенсивність аутоімунного процесу, а активізуючи макрофаги, сприяєрепарації пошкоджених бета-клітин, що призводить до зменшення добової потреби вiн’єкцiйному iнсулінi, а також до стійкої компенсації вуглеводного та ліпідногообмінів, зменшення перекисного окислення лiпiдів. Це сприяє зменшенню або ліквідаціїклінічних проявів та покращенню функції печінки, міокарда, серцево-судинноїсистеми. При комплексній терапії Препарат позитивно впливає на лікуваннядіабетичних полінейропатiй, діабетичних макро- та мікроангіопатій, поліпшуємікроциркуляцію у кровоносних судинах, що зменшує частоту розвитку гангреникінцівок. При первинно виявленному цукровому діабеті сприяє зниженню добовоїдози інсуліну, стійкій та тривалій ремісії. У хворих з інсулiнонезалежнимцукровим діабетом препарат покращує показники метаболічногосиндрому, поліпшує скорочувальну здатність міокарда. Екстра ЕРБІСОЛ®сприяє покращанню загального самопочуття хворих на цукровий дiабет.Iмуномодулюючий ефект починає розвиватися на 3 – 5-йдень та досягає максимальних значень на 20 – 21-й день, утримуючись післязакiнчення прийому препарату на тому ж рівні ще 8 - 10 днів. Репаративна діяпочинає розвиватися на 2 - 3 добу лікування, а гепатопротекторний ефектпроявляється після 2 - 3 ін’єкцій препарату.Препарат нетоксичний, позбавлений кумулятивної токсичності, алергенних,тератогенних, мутагенних і канцерогенних властивостей.Фармакокінетіка. Не вивчена.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

- кардіологія: артеріальна гіпертензія, кардіоміопатії,міокардити, ішемічна хво-роба серця, інфаркт міокарда, постінфарктнийкардіосклероз, діфузний кардіосклероз;

- неврологія: церебральний атеросклероз, інсульт, неврологічніпорушення, пов’язані з розладом мозкового кровообігу (після перенесеногоінсульту), поліневрити різного генезу, демієлізуючі поліневропатії, хворобаПаркінсона;-

гастроентерологія: гострі та хронічні гепатити різноїетіології, гепатопатії, гепатози, цироз печінки, панкреатит, ерозивнийгастродуоденіт, виразкова хвороба шлунка та дванадцатипалої кишки,неспецифічний виразковий коліт;-

терапія: неспецифічні захворювання легенів (пневмонiя,хронiчнi бронхiти), метаболічні дистрофії, ангіопатії, для покращаннямікроциркуляції, нормалізації тонусу та кровонаповнення судин, хронічна ниркованедостатність, ревматизм, дифузні захворювання сполучних тканин, системніваскуліти, артрити різної етіології, деформуючий остеопороз, подагра. ЕкстраЕРБІСОЛ® використовується у комплексному лікуванні осіб, якіпостраждали від наслідкiв радіаційного впливу та екологiчного забруднення,препарат має виражені адаптивно-коригуючі властивості, підвищує компенсаторніта захистні функції організму;

- ендокринологія: цукровий діабет, тиреоїдити, аутоімуннийінсуліновий синдром;

- стоматологія: пародонтит та пародонтоз;-

хірургія та травматологія: облітеруючі захворювання аорти таїї гілок атеросклеротичного генезу, облітеруючі ендартеріїти, діабетичні макро-та мікроангіопатії, травматичні, післяопераційні і гнійні рани, трофічнівиразки різної етіології, пролежні, переломи (для прискорення консолідації кістковихфрагментів);

- алергологія: алергічні захворювання, включаючи бронхіальну астму,атопічний дерматит та атопічний ринокон’юнктивіт;

- дерматологія: гнійникові захворювання шкіри, дерматити татоксикодермії, нейродерматози, екзема, псоріаз;

- геронтологія: функціональна недостатність, що пов’язана з віковимипорушен-нями діяльності печінки, імунної, нервової та серцево-судинної систем.Для підвищення фізичної активності та загального жит’євого тонусу, потенції.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Препарат

Екстра ЕРБІСОЛ® вводять внутрішньом’язовощоденно по 2 - 4 мл протягом 20 - 30 діб: бажано вранці о 6 – 8 годині за 1 - 2години до їди. При лікуванні захворювань підшлункової залози о 9 - 11 годинічерез 2 - 3 години після їди, та ввечері, перед сном, о 20 - 22 годині через 2- 3 години після їді.При терапії неврологічних захворювань (демієлізуючі поліневропатії,хвороба Паркінсона)

Екстра ЕРБІСОЛ® призначаютьвнутрішньом’язово щоденно двічі: о 6 – 8 годині та 20 - 22 годнині по 2 мл напротязі перших 3-х діб, наступні 10 - 20 діб вводять двічі: о 6 – 8 годині по 2мл та о 20 - 22 годині по 4 мл, а потім протягом 7 - 17 діб двічі по 2 мл. При неврологічних порушеннях, пов’язаних з розладом мозковогокровообігу (після перенесеного інсульту), в постінфарктному періоді ЕкстраЕРБІСОЛ® рекомендується призначати через 7 - 10 діб після епікризувнутрішньом’язово щоденно по 2 мл вранці протягом 20 - 30 діб.При ішемічній хворобі серця, при наявності серцевої та хронічноїниркової недостатності, при порушеннях периферичного кровообігу препаратпризначають внутрішньом’язово щоденно двічі по 2 мл протягом 20 діб. При облітеруючих захворюваннях судин препарат, розведений 250 млфізіологічного розчину, призначають внутрішньовен-но крапельно по 4 мл протягом1 - 2 годин. Підтримуюча доза забезпечується внутрішньом’язевим введеннямпрепарату щоденно двічі по 2 мл вранці та ввечері. Курс лікування складає 10-15 діб. При неспецифічному виразковому коліті Екстра ЕРБІСОЛ®призначають внутрішньом’язово щоденно двічі по 2 мл вранці та ввечері протягом20 - 30 діб, а потім щоденно по 2 мл вранці та ввечері протягом 20 - 30 діб,надалі - щоденно по 2 мл вранці та ввечері протягом 10 - 20 діб. При ранах, парадонтитах та парадонтозах перші 10 дібпризначають внутрішньом’язово щоденно двічі по 2 мл вранці та ввечері, анаступні 10 діб, у разі потреби, по 2 мл. При генералізованих парадонтитахдодатково призначають аплікації та електрофорез Екстра ЕРБІСОЛу® зкатоду (+) на ясна.При гепатозах, гепатитах, ерозивно-виразкових ураженняхшлунково-кишкового тракту, дифузних хворобах сполучної тканини, травматичнихураженнях тканин і органів, трофічних виразках різної етіології, пролежнях, дляприскорення консолідації кісткових фрагментів, а також у реабілітаційній тавідновлювальній терапії, для підвищення фізичної активності та загальногожиттєвого тонусу, адаптивно-коригуючих та захисних функцій організму, дляліквідації астенічного синдрому, Екстра ЕРБІСОЛ® призначаютьвнутрішньом’язово щоденно двічі по 2 мл вранці та ввечері протягом 20 діб абопротягом перших 3-х діб по 2 мл вранці, а наступні 10 діб вводять двічі по 2 млвранці та ввечері, потім протягом 7 діб - по 2 мл вранці.При терапії панкреатиту протягом перших 10 - 20 діб Екстра ЕРБІСОЛ®призначають внутрішньом’язово щоденно двічі: по 2 мл вранці о 9 - 11 годі ввечері о 20 - 22 год, а потім наступні 10 - 20 діб по 2 мл вранці. При цукровому діабеті протягом перших 20 діб Екстра ЕРБІСОЛ® призначаютьвнутрішньом’язово щоденно двічі: по 2 мл вранці о 9-11 год і ввечері о 20-22год, а по-тім наступні 10 діб - по 2 мл вранці. Курс лікування можнаповторювати 2-3 рази на рік У період вагітності та лактації ЕкстраЕРБІСОЛ® слід призначати під наглядом лікаря у вищезазначених дозах,а для дітей, віком 10-18 років, - у дозах удвічі менших.

ПОБІЧНА ДІЯ, АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ. У деяких випадках протягом перших 2 - 5днів прийому препарат може спричиняти загострення хронiчного запальногопроцесу, що у бiльшостi випадкiв є стадiєю лiкувального процесу.

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Індивідуальна непереносимість.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ. Можлива короткочасна стомленість, яка не потребуєспецифiчної терапiї.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ Екстра ЕРБІСОЛу® ПРИНАЯВНОСТІ У ХВОРИХ:

ХОЛЕЦИСТИТУ Призначення Екстра ЕРБІСОЛу® слід поєднуватиз терапією, що нормалізує діяльність бiлiарної системи; ГІПЕРТОНІЇ Екстра ЕРБІСОЛ® призначають по 2 мл одинраз на 1 день ввечері, при загостренні – по 2 мл одинраз на 2 дні;

В И Р А З К О В О Ї При підвищеній кислотності вмiсту шлунка слідпоєднувати

Х В О Р О Б И з антисекритантами та антацидними препаратами; Починаючи з 3-ї доби, слід контролювати рівень цукру в кровi.

Ц У К Р О В О Г О У разі його зниження необхідно починати зменшуватидозу

Д І А Б Е Т У iнсуліну. У перші 10 - 12 діб можливi коливаннярiвня цукру, але потім з’являється тенденцiя до його зниження i в цьому випадку курс доцільно подовжити до 30 діб.При підвищеному артеріальному тиску, а такожу фазі загострення патологічного процесу препарат слід застосовувати зобережністю, зменшуючи дозу.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ. Екстра ЕРБІСОЛ® потенціює дію антибактеріальних засобів. Дляефективної реалізації направленої імуномодулюючої дії Екстра ЕРБІСОЛ®не слід застосовувати разом з: а) алкоголем ( нейтралiзує репаративну дiю макрофагiв ); б) імуномодуляторами, якi можуть стимулювати гуморальний iмунiтет, що заважає дії Т- кiлерiв. Екстра ЕРБІСОЛ® підвищує чутливість рецепторів, тому присумісному застосуванні з ним гормональних препаратів та біостимуляторів слідконтролювати їх дозування, знижуючи дозу у разі потреби.

УМОВИ ТА ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати в недоступному для дітей місці притемпературі 4 – 12 оC. Термін придатності – 5 років. При зберіганні допускається появаопалесценції. Не застосовувати по закінченню терміну придатності, який вказанийна упаковці.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z